Magda Crăciun


În decursul secolului XX, în zona Bran-Moieciu, schiatul s-a transformat dintr-un mijloc de deplasare pe zăpadă, la care localnicii erau nevoiți să apeleze în lunile de iarnă, într-o activitate sportivă practicată benevol în cluburi sportive și destinată pregătirii de sportivi și sportive capabili să concureze în competiții naționale și internaționale.

Iosif Olteanu, un fost schior de performanță care activează din 1971 ca profesor de sport și antrenor de schi fond, povestește că la începutul secolului XX localnicii foloseau tălpici din scânduri și doage de butoaie pentru a se deplasa în timpul iernii dintr-un loc în altul în satele lor “risipite”. Tâmplarii au îmbunătățit forma și dimensiunile tălpicilor astfel încât, legate de încălțăminte, să permită alunecarea pe zăpadă și deplasarea rapidă. În anii 1920, reprezentați ai unităților militare de vânători de munte din Brașov și Predeal, interesați să recruteze noi cadre militare, au venit în zonă, au donat schiuri moderne tinerilor și i-au învățat să le folosească.

Primul concurs public de schi a fost organizat în zonă în 1930. Concursurile au fost inițial destinate bărbaților, dar din anii 1950 au început să concureze și femeile. Prin anii 1940 au început să se înființeze primele cluburi de schi fond, mai târziu și biatlon, de la cele școlare până la cele de performanță din Râșnov și Brașov.

Cluburile au rămas până în ziua de astăzi larg răspândite, permițând recrutarea și educarea celor mai dotați copii. Ele asigură transmiterea cunoștințelor de schi într-o formă instituționalizată, în paralel sau în completarea unei pregătiri care are loc în familie sau vecinătate, fiind facilitată și de topografia locală și de tipul de așezare brăneană, satul “risipit”. Familia extinsă a lui Iosif Olteanu, de pildă, include schiori și schioare de performanță, unii dintre ei activând mai târziu ca antrenori în cluburile școlare locale. Și în alte familii din satul său natal, Fundata, schiul fond se transmite de la o generație la alta, de exemplu în familiile Sumedrea, Dudu, Pelin și Țeposu.

Întrebați despre popularitatea locală a schiului, mulți localnici subliniază râzând că până nu demult în satele lor cu cât un copil locuia mai departe de școală, cu atât avea șanse mai mari să devină un schior de performanță. În lunile de iarnă, acești copii veneau schiind la școală, un antrenament zilnic și de nevoie și de plăcere. Beneficiile unei cariere sportive nu erau—și nu sunt nici în ziua de astăzi—de neglijat. Iosif Olteanu detaliază impactul social pozitiv al dezvoltării acestui sport în zonă. Pentru bărbați, un palmares sportiv bun se traducea inițial în satisfacerea stagiului militar obligatoriu în unități de vânători de munte, unități privilegiate, și apoi putea rezulta în legitimare și loc de muncă în cluburile armatei și poliției, studenție în facultățile de sport și locuri de muncă în școli și universități. Femeile au beneficiat mult mai puțin, cariera lor sportivă încheindu-se de multe ori înainte de a intra în seniorat pentru că se căsătoreau și deveneau mame.

Astăzi cea mai mare bază de pregătire este cea de la Cheile Grădiştei, o bază privată. Numărul de copii care se pregătesc în cluburile mici locale este în continuă scădere, și datorită depopulării zonei, și datorită dificultăților de a susține un sport costisitor. Performanțele obținute de noile generații sunt mai modeste decât ale celor de dinaintea lor. Cu toate acestea, la ultima olimpiadă de iarnă echipa României a avut un membru născut și pregătit la Fundata, iar echipa care va participa la olimpiada de iarnă din 2018 include un tânăr născut la Fundata. În același sat continuă să se organizeze competiții de schi fond si biatlon naționale și internaționale.

Un calendar tipărit de primăria Bran în 2018 dovedește succesul obținut de localnici în astfel de competiții. Calendarul include 12 sportive și sportivi din zonă, cel mai în vârstă fiind născut în 1943, cei mai tineri fiind născuți în 1989, câștigători a numeroase titluri naționale și reprezentanți ai României la competiții internaționale, de la cele regionale până la olimpiade de iarnă și campionate mondiale de schi fond, schi biatlon și schi alpin.

Dana Elena Cojocea este una dintre sportivele incluse în calendar, o campioană la schi biatlon născută în satul Sohodol, astăzi o gazdă primitoare într-o pensiune din același sat și ofițer în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. O antrenoare de la CSS Dinamo Râșnov a recrutat-o când era în clasa a patra la școala din Sohodol (încercase și când era în clasa a doua, dar se opuseseră părinții; la vârsta de 11 ani, Dana a hotărât că schiul fond este un sport pe care ar vrea să îl practice). Au urmat doi ani de antrenament la nivel local, de la exerciții de creștere a rezistenței la efort fizic în curtea școlii din Șimon sau pe dealurile din împrejur la concursuri de schi fond în Șirnea și Fundata. În al doilea an, a început să tragă cu arma. Au fost și doi ani cu multe peripeții, de la uitarea schiurilor în autobuz înainte de primul concurs, ruperea schiurilor pe dealul din spatele casei, un prim concurs de tir în care singura țintă pe care a nimerit-o a fost un arbitru, profesorul de sport al sorei ei, și cu alte succese, la convingerea bunicii să o însoțească la antrenament, din Sohodol până în satul vecin, Șimon, și la recunoașterea dedicației pentru acest sport, materializată în primul echipament nou de schi primit de la antrenoare. După doi ani, fata înaltă și băiețoasă, dar foarte ambițioasă, avea să devină campioană națională și să fie chemată să se antreneze în lotul național de juniori, departe de părinți și zona natală.

Alegerea i-a aparținut (“Nu poți să îl fortezi copil spre performanță. Trebuie să vină din interior,” subliniază ea), iar sportul de performanță, în ciuda greutăților și sacrificiilor, în primul rând maturizarea departe de familie, i-a oferit șansa să devină independentă, să se formeze ca om și să vadă lumea. De-a lungul carierei sale, Dana a câștigat numeroase titluri naționale, a fost vicecampioană mondială la juniori în 2001 și a câtigat o medalie de bronz în 2004 cu ștafeta la Summer Biathlon Osrblie (Slovacia). În plus, a reprezentat cu mândrie România la trei ediții ale Jocurilor Olimpice de Iarnă și la numeroase campionate mondiale. In 2013, a câștigat ultimul titlu de campioană națională la schi biatlon.

 


During the 20th century, in the Bran-Moieciu area, cross-country skiing has been transformed from a means of transportation on snow, which the locals had to resort to in the winter months, to a sport activity voluntarily practiced in sports clubs and designed for the training of athletes capable to compete in national and international competitions.

Iosif Olteanu, a former performance skier who since 1971 has been working as a sports teacher and cross-country skiing coach, recounts that at the beginning of the 20th century locals used floorboards and barrels to travel during the winter from one place to another around their “scattered” villages. The carpenters improved the shape and size of the soles so that their attachment to the footwear to allow snow-sliding. In the 1920s, representatives of the military hunting units in Brasov and Predeal, interested in recruiting new military cadres, came to the area, donated to young people modern skis and taught them how to use them.

In 1930, the first public skiing contest was organized in the area. Contests were originally intended for men, but women began to compete in the 1950s. By the 1940s, the first cross-country skiing clubs and later biathlon clubs were established, from the school clubs to the performance-oriented clubs in Râșnov and Brașov.

Such clubs have remained widespread until today, oriented towards the discovery and training of the most gifted children. They transmit knowledge in an institutionalized form, in parallel or in addition to the training that takes place in the family or neighborhood, a training that is facilitated by the local topography and the type of settlement, the “scattered” village. The extended family of Iosif Olteanu, for example, includes performance skiers, women and men, some of whom later worked as coaches in the local school clubs. In other families from Iosif’s native village, Fundata, cross-country skiing is transmitted from one generation to another, for example in the families of Sumedrea, Dudu, Pelin and Țeposu.

When asked why cross-country skiing is so popular in their region, many locals underline laughingly that not until long ago in their villages the farther a child lived from the school, the bigger the chances that he/she was to become a performance skier. During the winter months, these children came to school skiing, a daily workout that they did equally because they had to and like. The benefits of a sports career were not – and are still not – to be neglected. Iosif Olteanu details the positive social impact of the development of this sport in the area. For men, a good sporting record first translated into serving the compulsory military service at the mountain hunter units, which had always been privileged units, and then could result in employment in army and police clubs, and studying and working in sport schools and universities. However, women benefited much less, as their sports careers often ended before entering the senior level because they were getting married and were becoming mothers.

Today, the largest training base is at Cheile Grădiştei, a private base. The number of children trained in local clubs is steadily decreasing due to the depopulation of the area and the difficulty of securing the financial means required by an expensive sport such a cross-country skiing. The performances of the new generations are more modest than those of the sportifs before them. However, at the last Winter Olympics, the Romanian team had a member born and initially trained at Fundata, and the team that will participate in the 2018 Winter Olympics includes a young man born at Fundata. This village continues to host national and international cross-country skiing and biathlon competitions.

A calendar printed by the Bran town hall in 2018 demonstrates the success of the locals in such competitions. The calendar includes 12 athletes, women and men, from the area, the oldest being born in 1943, the youngest being born in 1989. They are winners of numerous national titles and the representatives of Romania at international competitions, from regional to winter olympics and championships in cross-country skiing, cross-country skiing and alpine skiing.

Dana Elena Cojocea is one of the sportswomen included in the calendar, a biathlon champion born in the village of Sohodol, today a welcoming host in a guesthouse in the same village and an officer in the Ministry of Internal Affairs. A coach from CSS Dinamo Râşnov recruited her when she was in the fourth grade at the primary school in Sohodol (the coach also tried two years earlier, when she was in her second grade, but her parents did not give her the permission to attend the children’s cross-country skiing club; however, at the age of 11, Dana decided that this was a sport she would like to practice). Two years of training at the local level followed, from exercises to increase her physical resistance in the school yard in Şimon or on the surrounding hills to cross-country skiing competitions in Şirnea and Fundata. In the second year, she began training to use the rifle. These were also two years with many adventures, from forgetting the skis in the bus before the first competition, breaking the skis on the hill behind the house, a first rifle shooting competition where the only target she managed to hit was an arbiter, her sister’s sports teacher, and with other types of success, from convincing her grandmother to accompany her at her training in the neighboring village of Şimon, a distance they covered on foot, to the recognition of her dedication to this sport and its materialization in the first new ski equipment that her trainer gifted her. Two years later, the tall, boyish but very ambitious girl would become a national champion and joined the national junior team, away from her parents and her native village.

She chose this path. „You cannot force the child to do performance. It has to come from inside,” Dana points out. In spite of the many difficulties she faced and the sacrifices she made, first of all growing up away from the family, cross-country skiing at that level gave her the chance to form as a strong independent person and discover the wide world. Throughout her career, Dana has won numerous national titles, was the world’s junior vice-champion in 2001, and won a bronze medal in 2004 with her team at the Summer Biathlon Osrblie (Slovakia). In addition, she proudly represented Romania at three Winter Olympics and many world championships. In 2013, she won the last title of national champion of biathlon.