Maria Rădan-Papasima


3 țâțe e ale lor și una e a noastră” (Proprietară de vaci, Moieciu de Sus)

Măsura laptelui este o practică organizată la stânile de vaci ce are ca scop stabilirea productivității fiecărui animal și are loc la 21 de zile de la urcarea acestora în munte, în preajma sărbătorii de Sânpetru (Sf. Petru, 29 iunie). Pe baza acestei măsurători se hotărăște cantitatea de brânză pe care o vor primi proprietarii în octombrie, la întoarcerea vitelor acasă, așa cum ne explică Gheorghe Gârțu, din Moieciu de Sus:

– Dar cum se face la măsura laptelui? Se vede la fiecare vacă cât dă, nu?
– Da, la o mulsoare. Dimineața și seara.
– Deci într-o zi.
– Într-o zi, da.
– Și după aceea cum se calculează?
– Păi se calculează… îți dă 6 kile de brânză dacă o vacă… socotesc la… dacă o vacă are, să zic, 7 kile. Toată vara. Adică toată vara… la o mulsoare. Se înmulțește 7 x 6, îți dă 6 kile de brânză, 7 x 6.
– De ce 6?
– 6 kile de brânză de vacă îți dă. Și un kil de urdă. Dacă a avut 7 kile, 7 x 6, 42, 42 de kile de brânză toată vara. Astea 4 luni.
– Da de ce se înmulțește cu 6?
– Păi 6 kile îți dă de brânză, la kilul de lapte.” (Gheorge Gârțu, Moieciu de Sus)

Această practică este însă una delicată și poate da naștere unor controverse, atunci când un proprietar constată că vaca lui, care înainte de a pleca la stână dădea 15 litri de lapte pe zi, la măsura laptelui, o lună mai târziu, mai produce doar 10 litri. Mulți localnici din zona Bran-Moieciu contestă măsurătorile de la stână iar printe ei circulă povești despre proprietari care s-au dus neanunțați la stână pentru a-și mulge singuri animalele și a verifica acuratețea cantităților stabilite de baci. Un proprietar nemulțumit își poate lua apoi animalele și le poate muta în grija altui stăpân de munte, cu care ajunge la o înțelegere mai favorabilă.

Stăpânul de munte sau șeful de stână este persoana care ia în arendă de la stat terenul folosit pentru pășunat. El poate fi și baci, lucrând efectiv la stână, sau poat fi doar un antreprenor care angajează și coordonează oamenii ce asigură păstoritul, paza și preprarea brânzei. În zona Bran-Moieciu, în vara anului 2018, erau în jur de 20 de stăpâni. Pentru localnici, preocuparea cea mai importantă în alegerea unuia sau altuia dintre ei este stabilirea onestității acestora, iar pentru aceasta, măsura laptelui este cheia.

„El ia vitele la munte. Și dacă duci vaca cu 15 kile, mai ai 5, restul îi rămâne lui. 3 țâțe e ale lor și una e a noastră. El administrează 4 luni de zile. Și face măsura totdeauna după Sânpetru. Până pe 5, pe 10 așa, face măsura. Și dacă e corect, îți dă ceva. Dacă nu, dai și bani destui și lapte…” (Proprietară de vaci din Moieciu de Sus)

 


3 tits are theirs and one is ours” (Cow owner, Moieciu de Sus)

The ‘milk’s measure’(măsura laptelui) is an activity organised at the site of cattle-folds in order to assess the productivity of each animal. It takes place 21 days after the cows have been sent to graze in the mountains, around Sânpetru holiday (Saint Peter, 29th of June). As Gehorghe Gâțu from Moieciu de Sus explains, this measurement determines the cheese quantity received by each owner in October, upon the cattle’s return home:

“- But how do you measure the milk? You see how much [milk] each cow gives, no?
– Yes, for one milking. In the morning and in the evening.
– So, in one day.
– In one day, yes.
– And after that, how do you calculate?
– Well they calculate… they give 6 kilos of cheese if a cow… they estimate…, if a cow has, let’s say, 7 kilos. All summer. I mean [not] all summer… [just for] one milking. They multiply 7 x 6, you have 6 kilos of cheese, 7×6.
– Why 6?
– 6 kilos of cheese is what they give you. And one kilo of urdă. If it had 7 kilos, 7 x 6, 42 kilos of cheese for all summer. These 4 months.
– Why do they multiply by 6?
– Because they give 6 kilos of cheese for each kilo of milk.” (Gheorghe Gârțu, Moieciu de Sus) 

This however is a delicate practice that can spawn controversy, particularly when an owner might find that his cow, that before being sent to the fold was giving 15 litres of milk per day, one month later, for the milk’s measure, it only produces 10 litres. Many locals in the Bran-Moieciu area challenge the measurements that take place in the cattle-fold and stories circulate about owners who went up the mountain unannounced to milk their cows and check the accuracy of the quantities established by the cattle herder. An unhappy owner might take back his animals and give them to another mountain master, with whom he reaches a more favourable agreement.

The mountain master or the cattle-fold head is the person who leases the grazing land from the state. He can be also a herder, effectively working in the cattle-fold, or he can be just an entrepreneur hiring and coordinating people who are responsible with grazing the heard, guarding the animals and preparing cheese. In the summer of 2018, in the Bran-Moieciu area there were around 20 mountain masters. For the locals, the biggest concern in selecting on master or another is assessing their honesty, and for this, the milk’s measure is the key.

“He takes cows to the mountain. And if you give away the cow with 15 kilos, you are left with 5, the rest is taken by him. 3 tits belong to them, one is ours. He manages [the fold] for 4 months. And he always measures after Sânpetru (Saint Peter’s day). Until the 5thor the 10th, like that, they will do the measuring. And if he’s fair, he will give you something. If not, you [end up] paying plenty and giving milk as well…” (Cow owner in Moieciu de Sus)